Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

Aktualności
KOMUNIKAT!
Życie Szkoły
W dniach 14, 15 września 2023r. czas lekcji zostaje skrócony do 30 minut, przerw  krótkich do 5 minut, długich do 10 minut.
Godziny lekcyjne i przerwy skrócone:
 1. 8.00 – 8.30
 2. 8.35 – 9.05
 3. 9.10 – 9.40
DŁUGA PRZERWA 10 MIN.
 1. 9.50 – 10.20
 2. 10.25 – 10.55
DŁUGA PRZERWA 10 MIN.
 1. 11.05 – 11.35
 2. 11.40 – 12.10
 3. 12.15 – 12.45
Agnieszka Łukaszonek
dyrektor szkoły
 
LIST DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY
Życie Szkoły

Wrocław 2023-09-11

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice!

Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2023/2024. Wchodzimy weń z optymizmem
i nadzieją, acz zapewne będzie jak zwykle trudny i jak zawsze pracowity. Wyzwań, zadań
i obowiązków z pewnością nie zabraknie. To dobrze, bowiem przeszkody są po to, aby je pokonywać, a trudności, żeby hartowały. Jak mawiali starożytni Rzymianie - per aspera ad astra! Powiada się - i słusznie - że w szkole (czy szerzej w oświacie) stałe są tylko zmiany, nowy rok szkolny też je przynosi. Spieszę przeto z informacją o najważniejszych nowościach w edukacji:

 • W szkołach ponadpodstawowych przedmiot podstawy przedsiębiorczości zostanie zastąpiony przez przedmiot biznes i zarządzanie, z którego będzie można zdawać egzamin maturalny w 2027 r.
 • W klasach 7 i 8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych możliwe będzie nauczanie łaciny jako drugiego języka obcego i z czasem zdawanie z niej egzaminu maturalnego.
 • Uczniowie klas czwartych szkół podstawowych otrzymają laptopy (w skali Polski jest ich 394 tys., na Dolnym Śląsku 28,5 tys.). Każdego kolejnego roku Ministerstwo Cyfryzacji finansować będzie zakup laptopów dla uczniów klas czwartych.
 • Nauczyciele zatrudnieni w szkołach otrzymają bony 2,5 tys. zł. na zakup laptopów.
 • Legitymacje uczniowskie co do zasady będą miały postać aplikacji, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia mogą mieć tradycyjny kształt.
 • Powstaną Branżowe Centra Umiejętności wspierające kształcenie zawodowe.
  Na Dolnym Śląsku zostanie utworzonych 7 takich jednostek, w całym kraju ma być ich 120.
 • Drugi rok z rzędu w szkołach ponadpodstawowych wdrażany jest przedmiot Historia
  i Teraźniejszość. Zgodnie z przepisami prawa o wyborze podręcznika decyduje wyłącznie nauczyciel przedmiotu.
 • W szkołach przeprowadzony zostanie ogólnopolski sprawdzian sprawności fizycznej uczniów (odtąd będzie powtarzany co roku). Jego celem jest diagnoza kondycji fizycznej młodych Polaków oraz wyselekcjonowanie przyszłych mistrzów
  i reprezentantów kraju.
 • Wzrośnie zatrudnienie nauczycieli specjalistów: psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów. W skali kraju etatów wsparcia było 22 tys. w r. sz. 2021/2022, 42 tys. w r. szk. 2022/2023; teraz będzie 51 tys..
  Odpowiednio powiększona została subwencja oświatowa. Zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej to odpowiedź na potrzeby społeczne i zagrożenia cywilizacyjne. Szkoła, która stanowi ważną część polskiego państwa, skuteczniej będzie spieszyć z pomocą potrzebującym.
 • Do szkół ponadpodstawowych drugi rok z rzędu trafił znacząco liczniejszy rocznik,
  na Dolnym Śląsku to 38 tys. uczniów. Aby zapewnić kadrę pedagogiczną wprowadzono przepis umożliwiający pracę nauczycieli w wymiarze ponad 1,5 etatu. Ponadto po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty organ prowadzący może zdecydować o prowadzeniu części zajęć dydaktycznych  danej szkoły w innej lokalizacji. Kolejny rocznik (obecna klasa 8) liczy 17 tys. uczniów, a następne mają po ok. 28,5 tys. osób.
 • Kontynuowane będą ministerialne programy: Laboratoria Przyszłości (do szkół podstawowych w całym kraju trafił sprzęt za 1,2 mld zł; tym roku program obejmie szkoły ponadpodstawowe), Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Posiłek w szkole i w domu, Poznaj Polskę (w r. szk. 2023/24
  w programie będą mogli wziąć udział wszyscy uczniowie; od wiosny 2024 r. każda klasa za pieniądze z programu będzie mogła wyjechać na dwudniową wycieczkę dydaktyczną w ciekawe i ważne dla każdego Polaka miejsca naszego kraju).
  W szybkim tempie modernizują one oświatę, pozwalają pełniej rozkwitnąć talentom, wspierają potrzebujących. Służą lepszemu wychowaniu i wykształceniu młodego pokolenia. Ze wszech  miar warto skorzystać z dużych środków, które są przeznaczane na te programy.
 • Polska gospodarka się rozwija, a bezrobocie jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Z danych Dolnośląskiego Urzędu Pracy wynika, że w naszym województwie wszystkie zawody są deficytowe, wszędzie brakuje pracowników. Trudno się więc dziwić, że brakuje ich także w oświacie. Z informacji przekazywanych przez dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
  do kuratorium wynika, że wakatów w pełnym i niepełnym wymiarze jest obecnie 879 co stanowi 1,8 % nauczycieli na Dolnym Śląsku. Rozwiązaniem jest przydzielanie godzin ponadwymiarowych, zatrudnianie emerytów i osób na nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, a także - za zgodą kuratora oświaty - o niepełnych (zbliżonych) kwalifikacjach.
 • Według danym Ministerstwa Edukacji i Nauki średnie wynagrodzenie nauczycieli (uwzględniające poza pensją zasadniczą inne składniki wynagrodzenia np. wysługę, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, nagrody, dodatki) w 2023 r. wynosi miesięcznie: 4777, 86 zł brutto dla nauczyciela poczatkującego, 5733,43 zł brutto dla nauczyciela mianowanego, 7326,06 zł brutto dla nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele dyplomowani stanowią ponad 60 % nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.
 • Nauczyciele od 1.01.2024 r. otrzymają podwyżki wynagrodzenia zasadniczego
  w wysokości od 12,3 do 20%  (w zależności od szczebla awansu zawodowego; prognozowana inflacja ma wynieść wtedy 6-6,5%; prace nad budżetem trwają)
 • Po rozmowach z NSZZ „Solidarność” minister edukacji i nauki prof. P. Czarnek
  i wiceminister D. Piątkowski zapowiedzieli na jesieni br. podwyższenie minimalnej wartości dodatku za wychowawstwo w szkole z 300 zł do 600 zł, przyznanie nauczycielom 2-3 dni urlopu na żądanie oraz wprowadzenie nagrody jubileuszowej dla nauczycieli po 45 latach pracy. Zgodnie z przepisami prawa wysokość dodatku
  za opiekę nad grupą dzieci w przedszkolu ustala suwerennie organ prowadzący.
 • Co roku znacząco i ponad inflację rośnie subwencja oświatowa - w 2022 r. wyniosła 53,3 mld zł, w 2023 r. 64,5 mld zł, w 2024 r. będzie to 76,6 mld zł.
 • W ostatnich latach zmniejszyła się szkolna biurokracja: zlikwidowano obowiązek przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej, jeden z czterech szczebli awansu zawodowego, ocenę  dorobku zawodowego (za okres stażu; ocena pracy pozostała). Kuratorium jako organ nadzoru pedagogicznego wymaga jedynie dokumentacji wynikającej z ustaw i rozporządzeń. Szkoły, przedszkola i placówki same decydują
  o wewnętrznej sprawozdawczości i dokumentacji. Zdarza się np., że wprowadzają obowiązek przedstawiania przez nauczycieli rozkładów materiału i planów wynikowych, do czego żadne przepisy prawa nie zobowiązują.
 • Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. P. Czarnek powołał zespoły ekspertów, które pracują nad odchudzeniem podstaw programowych poszczególnych przedmiotów. Zmiany mogłyby zostać wprowadzone z początkiem r. szk. 2024/2025.

Szkoła jest wyjątkowym miejscem spotkania, kształcenia, wychowania, wzrastania. Jest wspólnotą, dobrem wspólnym, które od każdego jej uczestnika zależy. Dziękując za wszystkie dotychczasowe działania na rzecz edukacji bardzo proszę o rzetelną pracę
i zaangażowanie, empatię i solidarność. Proszę o zgodę, która - jeśli powszechna i szczera - naprawdę buduje. W bezprecedensowo trudnych czasach, po 3 latach pandemii koronawirusa i w drugim roku barbarzyńskiej agresji Rosji na Ukrainę, w dobie napięć i podziałów społecznych, jest ona wyjątkowo potrzebna. Problemy i konflikty warto rozwiązywać
w społecznościach szkolnych, w spokoju i dialogu. Nie ma wszak sprawy, której nie dałoby się załatwić w merytorycznej dyskusji i poważnej rozmowie.

Gorąco polecam Państwu poruszający film „Raport Pileckiego”, który wszedł
na ekrany 1 września br.. Opowiada on o losach rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej, postaci niezwykłej, prawdziwego herosa. Rtm. W. Pilecki walczył
z Sowietami w 1920 r., brał udział w wojnie obronnej Polski w 1939 r. oraz w Powstaniu Warszawskim w 1944 r., prawie 3 lata spędził w niemieckim obozie zagłady w Auschwitz organizując tam siatkę konspiracyjną, sporządził wstrząsający raport opisujący los więźniów i funkcjonowanie obozu. Po wojnie zaangażował się w antykomunistyczną działalność, po wyjątkowo brutalnym śledztwie został zamordowany w ubeckim więzieniu przy
ul. Rakowieckiej na Mokotowie w Warszawie w dniu 25 maja 1948 r. Miejsce pochówku ciała tego czystej próby bohatera do dziś pozostaje nieznane. „Raport Pileckiego” powinien obejrzeć każdy Polak, szczególnie młode pokolenie. Dlatego bardzo proszę
o zorganizowanie szkolnych wyjść do kina oraz zabranie swoich pociech na seans. Z uwagi na drastyczność scen rekomenduję udział uczniów klas starszych szkół ponadpodstawowych. Wyjście do kina powinno zostać poprzedzone lekcją historii, tak, aby uczniowie zrozumieli prezentowane treści.

W nowym roku szkolnym życzę Państwu, Państwa uczniom, wychowankom
i pociechom zdrowia, realizacji planów, spełnienia marzeń, wielu sukcesów, optymizmu
i uśmiechu. Niech się dobrze dzieje w Państwa domach, szkołach, przedszkolach
i placówkach! Niech to będzie dobry rok dla całej naszej dolnośląskiej oświatowej rodziny!

Z wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Więcej…
 
NARODOWE CZYTANIE W PSP3 PDF
Życie Szkoły

 

Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej lekturą 12. odsłony Narodowego Czytania.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3  w Strzegomiu  włączyli się do  ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania organizowanej przez Prezydenta RP od 2012 roku, która odbywa się corocznie w wielkich miastach i małych wioskach, na uczelniach i w bibliotekach, w teatrach, parkach, na rynkach miast, w domach kultury .Uczniowie „trójki „ gościli w Bibliotece  Publicznej
Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej .W pięknej scenografii  czytali fragmenty powieści „Nad Niemnem”. Nad Niemnem to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów.

Według raportu Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa w Polsce w ubiegłym roku ponad 60 proc. Polaków nie przeczytało ani jednej książki. Do tego grona na pewno nie należą uczestnicy Narodowego Czytania, którzy zachęcają do sięgnięcia po lektury.
Oby literatura zawsze cieszyła się takim zainteresowaniem. 
Powodzenia w nowym roku szkolnym! PDF
Życie Szkoły

W dniu 4 września 2023r.  w Publicznej  Szkole Podstawowej nr 3 w Strzegomiu spotkali się wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami na inauguracji kolejnego roku szkolnego 2023\2024.Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania  hymnu narodowego.

Następnie pani A.Łukaszonek , dyrektor placówki, przywitała bardzo serdecznie wszystkich zebranych –  uczniów, przybyłych rodziców, a także całe grono pedagogiczne. Życzyła wszystkim wytrwałości i powodzenia  w kolejnym roku szkolnym. Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

Powodzenia w nowym roku szkolnym!

 
UWAGA! PDF
Życie Szkoły

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW  STRZEGOMSKIEJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ DLA UCZNIÓW PSP NR 3

(ważny od 04.09.2023)

PRZYWOZY

LINIA  0

LINIA 0

07: 15 PSP nr 2 Strzegom, ul. Mickiewicza

07:16 Al.Wojsk.Polsk./Kochanowskiego

07:18 PSP nr 4 Strzegom, Al.Woj.Polskiego

07.21 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

07:31 ul. Dolna/Miodowa

07:32 ul. Jeleniogórska

07:37 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

 

LINIA  4

LINIA  12

06:29 Modlęcin Mały 55a

06:59 Stawiska

07:04 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

07:29 PSP nr 2 Strzegom, ul. Mickiewicza

07:30 Al. Wojsk.Polsk./Kochanowskiego

07:32 PSP nr 4Strzegom,Al.Woj.Polskiego

07.35 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

 

LINIA  13

LINIA  14

06.41 Godzieszówek

07:07 Żółkiewka

07:25 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

 

07:23  Modlęcin Mały 55a

07:26 Granica 34

07:27 Granica 1

07:30 Tomkowice skrzyżowanie

07:35 ul. Jeleniogórska

07:36 ul. Dolna/Miodowa

07:38 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

LINIA  4

LINIA  16

7:26 Tomkowice 29

7:27 Tomkowice 12

7:29 Tomkowice skrzyżowanie

07:34 ul. Jeleniogórska

07:35 ul. Dolna/Miodowa

07:37 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

 

06:38 Morawa

06:58 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

 

ODWOZY

LINIA 0

LINIA 0

13:58 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

14:04 PSP nr 4 Strzegom ,Al.Woj.Polskiego

14:30 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

14:35 Al.Wojsk.Polsk./Kochanowskiego

14:36 PSP nr 2 Strzegom, ul. Mickiewicza

14:41 Międzyrzecze

14:45 Morawa

LINIA 3

LINIA 4

13:43 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

13:46 ul. Dolna/Miodowa

13:47 ul. Jeleniogórska

13.53 Godzieszówek

13.57 Żółkiewka

 

13:39 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

13:42  ul. Dolna/Miodowa

13:43 ul. Jeleniogórska

13:47 Tomkowice skrzyżowanie

13.48 Tomkowice 29

13.49 Tomkowice 12

13:52  Granica

13:53 Granica wieś

13:56 Modlęcin Mały 55a

LINIA 4

LINIA 4

14:55 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

14:58  ul. Dolna/Miodowa

14:59 ul. Jeleniogórska

15:03 Tomkowice skrzyżowanie

15:04 Tomkowice 29

15:05 Tomkowice 12

15:08  Granica

15:09 Granica wieś

15:12 Modlęcin Mały 55a

15: 23 Stawiska

 

15:38 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

15:41  ul. Dolna/Miodowa

15:42 ul. Jeleniogórska

15:46 Tomkowice skrzyżowanie

15.47 Tomkowice 29

15.48 Tomkowice 12

15:51  Granica

15:52 Granica wieś

15:55 Modlęcin Mały 55a

LINIA 13

LINIA 13

14:30 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

14:36 Al.Wojsk.Polsk./Kochanowskiego

14:37 PSP nr 2 Strzegom, ul. Mickiewicza

14.44  Żółkiewka

14:58 Godzieszówek

 

15:40 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

15:46 Al.Wojsk.Polsk./Kochanowskiego

15:46 PSP nr 2 Strzegom, ul. Mickiewicza

15.52 Żółkiewka

16:08 Godzieszówek

LINIA 14

LINIA 16

13:51 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

13:56 Stawiska

14:26 Modlęcin Mały 55a

14:34 Granica 34

14:35 Granica 1

14:38 Tomkowice skrzyżowanie

14:42 ul. Jeleniogórska

14:43 ul. Dolna/ Miodowa

15.48 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

15.53 Międzyrzecze

15. 57 Morawa

16.01 Skarżyce

LINIA 2


14:10 PSP nr 3 Strzegom, ul. Brzegowa

14:48  Graniczna


 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 4 z 96
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl