Projekty, programy

Program profilaktyczno-wychowawczy

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza
z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
  z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1643).
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019.
 • Statut Szkoły.

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzegomiu opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz całej społeczności szkolnej.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji na podstawie wywiadów przeprowadzonych podczas spotkań z rodzicami wychowawców klas  przez cały rok szkolny,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji  programu wychowawczo- profilaktycznego realizowanego w poprzednim roku szkolnym,
 • wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych),
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Z wywiadów przeprowadzonych z pracownikami, rodzicami, wychowawcami  wynika, że:

- w szkole miejscami najbardziej narażonymi na wystąpienie niepożądanych zachowań ze strony uczniów jest szatnia oraz toalety;

-rodzice uczniów klasy I zwracają uwagę na zbyt duże stany dzieci w świetlicy szkolnej;

-rodzice dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną zbyt późno podejmują działania w celu zapewnienia pomocy specjalistów;

W kwietniu br szkolnego wśród uczniów klas IV- VII oraz II i III G dodatkowo została przeprowadzona ankieta na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole. W badaniu  łącznie wzięło udział 179 uczniów z klas: IV-VII SP oraz II i III Gimnazjalnych.

WYNIKI:

 1. Bezpiecznie w szkole czuje się 166 uczniów, natomiast 13 uczniów (7,26%) odpowiedziało, że nie czuje się w szkole bezpiecznie (z tego tylko jedno dziecko ze szkoły podstawowej);
 2. Ze swoimi problemami nie radzi sobie 61 (34,07%) uczniów, z tego 10 ze szkoły podstawowej. Wskazali oni,  że w pierwszej kolejności szukają pomocy u kolegów i koleżanek, rodziców, wychowawców oraz u pedagoga.
 3. Aż 160 uczniów jest przekonanych, że w szkole może uzyskać dla siebie pomoc w sytuacji trudnej, zaś 19 (10,61%) uczniów uważa, że nie.
 4. Jako najmniej bezpieczne miejsce w szkole uczniowie wskazali toalety -17 wskazań (9,49 %) w tym 3 wskazania od uczniów z klas młodszych.
 5. 77 (43,01%) uczniów odpowiedziało, że było świadkiem przemocy w szkole w formie: pobicia, zastraszania, wyzwisk, wulgarnego słownictwa.
 6. W celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa zdaniem uczniów należy wprowadzić :

-zajęcia z psychologiem,

-większą ilość nauczycieli dyżurujących,

-ułożyć plan lekcji w taki sposób, aby dzieci starsze miały lekcje wyłącznie na wyższym piętrze.

WNIOSKI DO BADAŃ:

 1. Większość badanych uczniów czuje się w szkole bezpiecznie. Najbezpieczniej czują się uczniowie klas młodszych, nieco mniejsze poczucie bezpieczeństwa  jest w klasach starszych.
 2. Należy zwiększyć ilość dyżurów w pobliżu toalet.
 3. Więcej czasu podczas godzin wychowawczych należy poświęcić na kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w tym zachowań agresywnych w relacjach uczniowskich.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

 1. I. Misja szkoły

Nasza szkoła zapewnia wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Kształci na miarę XXI wieku tak, aby młody człowiek umiał sobie radzić w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
W myśl słów naszego patrona: ,,Mając duszę szlachetną i dobrą powinieneś być szczęśliwy”.

System wartości, na którym opieramy pracę wychowawczą obejmuje:

 • wartości uniwersalne (Prawda, Dobro, Piękno),
 • wartości chrześcijańskie (Wiara, Nadzieja, Miłość),
 • wartości wynikające z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, najważniejszych konwencji międzynarodo­wych dotyczących praw człowieka. (Deklaracja praw Człowieka i Obywatela, Konwencje Praw Dziecka).

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych (przemoc i cyberprzemoc) oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

II. Sylwetka absolwenta

Dążeniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Strzegomiu jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • szanuje siebie i innych,
 • jest odpowiedzialny,
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 • jest tolerancyjny,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 • jest ambitny,
 • jest kreatywny,
 • jest odważny,
 • jest samodzielny,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • jest odporny na niepowodzenia,
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
 • przestrzega zasad zdrowego żywienia, dba o higienę osobistą,
 • zna zagrożenia ekologiczne i przeciwdziała im.

III. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole polega na wzmocnieniu wychowawczej roli szkoły,  prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia, zapewnieniu bezpieczeństwa ucznia oraz wspomaganiu młodego człowieka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1)      fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2)      psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

3)      społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

4)      aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1)      poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

2)      rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

3)      kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

4)      kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

5)      prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

6)      doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1)      dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

2)      udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania nikotyny, alkoholu, leków, napojów energetyzujących, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych

( np. dopalacze)

3)      promowanie zdrowego stylu życia wolnego od wszelkich uzależnień

4)      przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

5)      informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

1)      wspieranie wszystkich uczniów  w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

2)      wspieranie wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na podejmowanie zachowań ryzykownych,

3)      wspieranie uczniów , u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te obejmują w szczególności:

1)      realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Rejestrze Rekomendowanych Programów  Profilaktycznych

2)      przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

3)      kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

4)      doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

5)      włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,
 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych
 1. Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.
 1. Pedagog szkolny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • współpracuje z Sądem, kuratorami oraz Policją.
 1. Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

V. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2018/2019

Uroczystość

Termin (odpowiedzialni - w planie pracy szkoły)

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Wrzesień

2. Sprzątanie świata,

Wrzesień

3.Dzień chłopca (święta klasowe)

Wrzesień

4.Ślubowanie klas pierwszych/ Dzień Edukacji Narodowej/

Październik

5. Śniadanie daje moc- udział w krajowej akcji ( klasowe)

Listopad

6. Narodowe Święto Niepodległości

Listopad

7. Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci (Dzień Praw Dziecka)

Listopad

8. Andrzejki (święta klasowe)

Listopad

9.Mikołajki (święto klasowe)

Grudzień

10.  Jasełka/Szkolne spotkanie opłatkowe ( klasowe),

Grudzień

11.Zabawa karnawałowa

Styczeń

12. Dzień Babci i Dziadka (edukacja wczesnoszkolna)

Styczeń

13. Dzień Bezpiecznego Internetu

Luty

14. Szkolne walentynki

Luty

15. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Marzec

16. Dzień Kobiet

Marzec

17.Pierwszy dzień wiosny,

Marzec

18.Kiermasz wielkanocny

Marzec

19. Projekt edukacyjny ,,Znamy naszego patrona”

Marzec

20.Szkolny Dzień Kultury Krajów Anglojęzycznych (klasa VII i oddziały gimnazjalne)

Marzec

21. Wielkanoc

Marzec/ Kwiecień

22.Dzień Służby Zdrowia

Kwiecień

23. Dzień Ziemi

Kwiecień

24. Święto Książki-udział w kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom”

Kwiecień

25. Polska Majówka- obchody rocznicy ogłoszenia Konstytucji 3- Maja i Święta Flagi Narodowej

Maj

26. ,,Tydzień z matematyką” (konkursy międzyklasowe, wystawy)

Maj

27.Dzień Matki i Ojca (święto klasowe)

Maj

28. Gimnazjalny Erudyta- debata tematyczna w pionach klasowych- oddziały gimnazjalne

Maj

29.Sportowy Festyn Rodzinny dla uczniów i rodziców oraz całej społeczności szkolnej

Czerwiec

30. Happening ,,Przybij piątkę tolerancji”- oddziały gimnazjalne

Maj/ Czerwiec

31. Zakończenie roku szkolnego.

Czerwiec

VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
 4. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych poprzez realizację Programu Poprawy Frekwencji.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I.
 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. W roku szkolnym 2017/18 powyżej 90% uczniów przestrzega szkolnych norm i zasad.
 3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
 • w terminie do 15 października 2018r. samorząd uczniowski wyłoni radę wolontariatu,
 • rada wolontariatu opracuje program szkolnego wolontariatu do 31 października 2018 r.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 2. W I semestrze wszyscy wychowawcy we współpracy z pielęgniarką przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych.
 3. 100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 2. Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych ( dwie godziny) w klasach (od II do IIIG) na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.
 3. Większość uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony.
 4. Uczniowie potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Do 30 września 2018r. wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
 3. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. W roku szkolnym przynajmniej 90% uczniów w swoich zachowaniach kieruje się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.

VII. Harmonogram działań

SFERA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

NTELEKTUALNA

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy.

Diagnozy funkcjonalne uczniów prowadzone przez nauczycieli przedmiotów.

 

 

nauczyciele,

wychowawcy

Do końca września

Kwalifikowanie uczniów do form pomocy dostosowanych do ich potrzeb, m.in. do zindywidualizowanej

ścieżki kształcenia, nauczania indywidualnego, rewalidacji, zajęć wyrównawczych i in.

Wychowawcy,

pedagog

Na bieżąco/w miarę potrzeb

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów

Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych (zał. nr 1 – wykaz zajęć wyrównawczych), kół zainteresowań (zał. nr 2 – wykaz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia), konkursów (zał. nr 3 – wykaz konkursów), wycieczek (zał. nr 4 – wykaz wycieczek), uroczystości i przedsięwzięć kulturalnych i profilaktycznych(zał. nr 5 – wykaz imprez) .

Nauczyciele,

Wychowawcy,

pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem zajęć oraz z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie

 

 

Szkolenie rady pedagogicznej i chętnych rodziców z zakresu skutecznych metod uczenia się

 

koordynator WDN

 

 

II sem.

 

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

zajęcia z orientacji zawodowej dla dzieci klas I-III oraz IV-VI i VII-VIII (program -załącznik nr 6)

wychowawcy, pedagog   szkolny, doradca zawodu

zgodnie z harmonogramem zajęć w poszczególnych klasach

Kształtowanie postawy twórczej

Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach zewnętrznych, organizowanie   konkursów szkolnych, promowanie osiągnięć uczniów

wychowawcy, nauczyciele   przedmiotów

 

Cały rok

Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów

 

Debaty tematyczne w pionach klasowych (kl. VII, VIII oraz oddziały gimnazjalne): „Gimnazjalny erudyta”

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego

Maj

Podnoszenie

efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, przyznanie nagrody za   najwyższą średnią i najlepszą frekwencję

 

Wychowawcy,

liderzy zespołów       przedmiotowych

 

 

zajęcia zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wychowawcę,

nagrody przyznawane na koniec roku

 

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem na     warsztatach prowadzonych przez pedagoga szkolnego,

pedagog szkolny,   wychowawcy

zgodnie z harmonogramem zajęć

MORALNA

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej

działalność charytatywna, wolontariat szkolny

Powołanie Rady Wolontariatu.

Opracowanie Program Szkolnego Wolontariatu

opiekun samorządu   szkolnego

Cały rok

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu

 

nauczyciele jęz. polskiego, historii i wos

zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie

 

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

 

wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze, współpraca z Towarzystwem Miłośników Ziemi Strzegomskiej oraz z CAS Carmel

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, historii i wos

Zgodnie z  harmonogramem

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

wycieczki, konkursy,

 

happening „Przybij piątkę tolerancji”

nauczyciele, wychowawcy,

 

 

opiekun SU

 

Zgodnie z harmonogramem lekcji wychowawczych

 

 

 

Maj/czerwiec

Uczenie właściwego pojęcia odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję

 

warsztaty ze specjalistą organizowane przez pedagoga szkolnego

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

pedagog szkolny,

 

 

 

wychowawcy klas

zgodnie z harmonogramem opracowanym przez pedagoga

 

zgodnie z harmonogramem lekcji wychowawczych

 

Promowanie zdrowego stylu życia

 

Dzień Sportu,

zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka.

Realizacja „Programu dla szkół – owoce i warzywa oraz mleko” -  zajęcia prowadzone przez wychowawców na podstawie scenariusza opracowanego przez Agencję Rynku Rolnego

nauczyciele biologii i wychowania fizycznego

 

 

wychowawcy i pedagog

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog,

zaproszony specjalista

 

 

 

 

 

 

 

Specjaliści ze Stowarzyszenia Pedagogów Psychologów Gminy Strzegom

Zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

Październik

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem opracowanym przez pedagoga

 

 

 

 

 

 

II semestr

 

 

Zajęcia z profilaktyki uzależnień dla poszczególnych klas: szkodliwość substancji psychoaktywnych, mechanizm uzależnienia, instytucje pomocowe

 

Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z grupy ryzyka

 

SPOŁECZNA

 

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

 

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

wychowawcy

Grudzień

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji

 

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania – klasa VII i oddziały gimnazjalne

 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

szkolna debata nt. praw i wolności w szkole

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel wos

 

 

 

 

 

Opiekun SU

 

II sem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj

Doskonalenie kultury bycia.

Zajęcia Akademii               „ Proszę, dziękuję, przepraszam”- oddziały przedszkolne oraz klasy I- III

 

Wyjścia do kina, teatru, wyjazdy na mecze i inne imprezy sportowe

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Wychowawcy, liderzy zespołów przedmiotowych, nauczyciele wychowania fizycznego

zgodnie z programem zajęć

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

Udział w akcji sprzątanie świata.

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt, wycieczki krajoznawcze.

 

Opiekun SU i opiekun wolontariatu, pedagog

Zgodnie z planem pracy szkoły

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy

warsztaty dla klas; VII, II i III G prowadzone przez doradcę zawodowego, pedagoga szkolnego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy

 

Doradca zawodowy,

pedagog szkolny, nauczyciel wos

zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez pedagoga

 

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

analiza frekwencji uczniów

 

 

 

systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami,

 

koordynator

sporządzanie miesięcznych zestawień obecności w pierwszym dniu miesiąca następującego po okresie kontroli

Zgodnie z harmonogramem zebrań i dni otwartych, ustalonym na dany rok szkolny

EMOCJONALNA

 

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów z PPP

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce – wskazanie konkretnych zajęć

pedagog szkolny

zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły, bezpiecznego korzystania z Internetu, portali społecznościowych oraz stron web.

 

Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy

 

 

lekcje wychowawcze o agresji, cyberprzemocy i jej unikaniu oraz o sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

nauczyciel bibliotekarza

 

 

 

I i II semestr

 

 

 

zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana jest poprzez:

1)      obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2)      analizę dokumentacji,

3)      przeprowadzanie wywiadów wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)      rozmowy z rodzicami,

5)      wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

6)     wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana jest w kwietniu każdego roku przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu w dniu 4 X 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl