Projekty, programy

Biblioteka

Logopeda

Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom

 

Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 05.03.2008r. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz pomoc rodzinom w procesie diagnostycznym, opiekuńczo – wychowawczym, resocjalizacyjnym, terapeutycznym, rewalidacyjnym oraz wspieranie nauczycieli. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Działania skierowane do dzieci i młodzieży:

a) zakładanie i prowadzenie świetlic profilaktycznych i terapeutycznych

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;

b) działalność dobroczynną, profilaktyczną i resocjalizacyjną;

c) udzielanie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego;

d) występowanie w imieniu dzieci w obronie należnych im praw;

e) działalność informacyjną i edukacyjną;

f) pomoc materialną i rzeczową;

g) organizację różnorodnych form wypoczynku;

h) promowanie zdrowego stylu życia;

i) przeciwdziałanie patologii społecznej;

j) pomoc niepełnosprawnym;

k) poradnictwo indywidualne;

l) organizację wycieczek, spotkań międzynarodowych umożliwiających

integrację z krajami Unii Europejskiej.

2) Działania skierowane do rodziców i prawnych opiekunów:

a) prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, szkoleniowej i

wychowawczej;

b) organizację seminariów, sympozjów, konferencji, spotkań informacyjno –

dyskusyjnych;

c) opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych

i dydaktycznych;

d) udzielanie wsparcia rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych;

e) występowanie w obronie rodziny;

f) poradnictwo indywidualne.


3) Działania skierowane do nauczycieli:

a) organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji itp.;

b) prowadzenie superwizji dla nauczycieli;

c) organizacja i prowadzenie spotkań integracyjnych;

d) poradnictwo indywidualne

Dnia 19.12.2012r Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej wpisano w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizację pożytku publicznego. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:

Odpłatna działalność statutowa:

- pozostałe pozaszkolne formy edukacyjne związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym;

- edukacja, w której nie da się zidentyfikować poziomu nauczania;

-działalność prewencyjna przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inna działalność tego rodzaju;

-działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nieodpłatna działalność statutowa:

- pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym;

-edukacja, której nie da się zidentyfikować poziomu nauczania;

-działalność prewencyjna przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inna działalność tego rodzaju;

-działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

-doradztwo zawodowe.

Działalność profilaktyczna prowadzona w szkołach jest dla naszej grupy zawodowej najważniejsza ponieważ wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę na temat uzależnień jak również o sobie (mocnych i słabych stronach- nad czym należy pracować, co zmieniać) warunkuje późniejsze sukcesy edukacyjne i  osobiste. Korekcja negatywnych nawyków, sądów poznawczych oraz zachowań jest zadaniem pracy socjoterapeutycznej. Dziecko nie osiągnie spokoju wewnętrznego i odpowiedniej motywacji jeśli nie zmieni negatywnych sądów o rzeczywistości i sobie samym. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w placówkach szkolnych pozwala na objęcie pomocą osób zaburzonych, wymagających terapii grupowej. Jednocześnie wyrobienie w dzieciach i młodzieży nawyków prawidłowego spędzania czasu wolnego, gospodarowania nim jak również czerpania radości z kontaktu z innymi ludźmi jest zadaniem podejmowanym w okresie wolnym od nauki. Podczas wakacji członkowie stowarzyszenia prowadzili półkolonie na terenie OSIR w Strzegomiu.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Systematycznie współpracujemy:

z dyrektorami wszystkich szkół na terenie Gminy Strzegom, Parafią, dyrekcją OSIR w Strzegomiu, biblioteką miejską, TPD, radnymi, ludźmi dobrej woli, sponsorami oraz wolontariuszami.

Plany na przyszłość:

  • Kontynuacja i rozszerzenie  profilaktycznych, nowatorskich programów dla dzieci i młodzieży uczącej się na terenie Gminy Strzegom;
  • Zdobywanie funduszy na realizację programów skierowanych do młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez: udział w konkursach, oraz  od sponsorów.
  • Kontynuacja i rozszerzanie programów socjoterapii w szkołach podstawowych na terenie Gminy Strzegom.
  • Organizacja półkolonii i zimowisk z programem aktywnego wypoczynku, integracyjnym i szkoleniowym dla dzieci i młodzieży.
  • Pozyskiwanie partnerów, koalicjantów.
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaDesigned by: Mobile Template. Powered by: NetWitryny.pl